Печат

ПРОЕКТ BG051PO001 – 3.1.09 – 0015

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in За проекта

Тракийски университет – Стара Загора започна изпълнението на ПРОЕКТ BG051PO001 – 3.1.09 – 0015 „Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”№ ДО1 - 3965/23.04.2013г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
 
ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
Повишаване на качеството и компетентността в процеса на преподаване, въвеждане на иновационни методи на обучение за интелектуалното, професионалното и личностно развитие на преподавателите.
1. Създаването на условия, стимулиращи придобиване и повишаване на професионалната и педагогическа квалификация на преподавателите, насочена към качеството на обучение, развитието на технологиите и изискванията на бизнеса.
2. Поставяне на младите преподаватели в екипна среда за повишаване на активността им в търсене на знания за професионална квалификация и саморазвитие в научната кариера.
3. Осигуряване на непрекъснат процес на учене, актуализиране на знания и усъвършенстване на умения.
4. Надграждане и апробиране на системата за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет, с възможности за диференцирано заплащане на труда.
 
ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:
1. Проучване на потребностите от квалификация на преподавателите.
2. Организиране и провеждане на обучения на преподавателите в ключови области, курсове и семинари.
3. Анкетно проучване на резултатите от реализираните обучения.
4. Разработване на критерии и система за квалификация и кариерно развитие, с възможности за диференцирано заплащане на труда.
5. Информираност и публичност на извършваните дейности.
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Чрез анализиране на проведените анкети да се установят потребностите на преподавателите за включване в подходящи курсове за повишаване на професионалните им компетентности.
2. Извършено обучение на преподавателите в ключови области, курсове и семинари:
- Чуждоезиково обучение;
- Обучение по CATIA (програма за CAD проектиране);
- Обучение за Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL);
- Методика на академичното преподаване и научните изследвания;
- Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ;
- Създаване на Виртуални лаборатории.
3. Определяне на критерии и показатели за изграждане на системата за повишаване на квалификацията и кариерното развитие.
4. Създаване на нагласи за учене през целия живот на преподавателите, използване на съвременни методи и технологии в процеса на преподаване и управление.
5. Разработване на Наръчник за кариерното развитие на преподавателите в Тракийски университет, съобразен с разпоредбите на Закона за развитието на академичния състав в Република България.
 
БЕНИФИЦИЕНТИ
Академичен състав от ТрУ.
За реализирането на отделните дейности пряко ще се включат Ръководството на ТрУ, Декани на ФАКУЛТЕТИ, Кариерния център на ТрУ и др.
 
Принос на ОП на проекта - 76 899,60 лева
 
Начало на проекта:  23.04.2013 г.
 
Продължителност:  18 месеца
 
Ръководител на проекта:  Доц. д-р инж. Красимира Георгиева, Декан на ФТТ
 
За контакти:   www.uni-sz.bg; тел: (+359) 046 699 181; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 
“Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. Тракийски университет носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или на Министерството на образованието, младежта и науката.”