Печат

Методика на академичното преподаване и научните изследвания

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Активности

Във връзка с реализиране на проект BG051PO001-3.1.09-0015 «Изграждане на устойчива система за квалификация и кариерно развитие на преподавателите в Тракийски университет», на 01.07.2013 (понеделник) в 332 зала на Факултет «Техника и технологии» - Ямбол от 13,00 часа започва обучение на преподавателите по «Методика на академичното преподаване и научните изследвания» при следния график:

1 и 2.07.2013 - лектор проф. дтн Георги Тасев   Презентация

4,5 и 8.07.2013 – лектор доц. д-р Маргарита Пехливанова