Печат

Дейности по проекта

Написана от Светослав Атанасов on . Posted in Дейности

1. Проучване на потребностите от квалификация на преподавателите.

Дейността има за цел да мотивира преподавателите за периодично повишаване на професионалните компетентности, както и да ги запознае с възможните области за квалификация: чуждоезиково обучение, специализирани компетентности, съобразно развитието на технологиите, съвременни системи на преподаване и обучение.

2. Организиране и провеждане на обучения на преподавателите в областите: специализирани компетентности, съобразно развитието на технологиите; методика на академичното преподаване и научноизследователската дейност; специализирано чуждоезиково обучение; съвременни методи за преподаване чрез ИКТ.

Целта е да се осигурят условия за повишаване на квалификацията и компетентностите на преподавателите, съобразно техните осъзнати потребности. Ще се реализира чрез провеждане на обучения по:

  • Английски език за начинаещи - 100 часа, на издържалите финален тест се издава сертификат за покрито ниво съгласно Общата европейска езикова рамка.
  • Английски език за напреднали - 120 часа, на издържалите финален тест се издава сертификат за покрито ниво съгласно ОЕЕР
  • Методика на академичното преподаване и научните изследвания
  • CATIA I част (програма за CAD проектиране)
  • CATIA II част
  • Обучение за Европейски сертификат за компютърни умения (ECDL) - 4 модула, на успешно издържал най-малко три от модулите се издава сертификат ECDL START.
  • Интегриране на интерактивни презентационни системи в процеса на преподаване и учене във ВУ
  • Семинар "Виртуални лаборатории", РУ "Ангел Кънчев"

3. Анкетно проучване на резултатите от реализираните обучения.

С тази дейност се установява степента на удовлетвореност и напредъка в нивото на компетентности след приключване на обученията.

4. Разработване на критерии и система за квалификация и кариерно развитие, с възможности за диференцирано заплащане на труда.

Въз основа на проведените дейности и анализите от тях ще се разработи работеща система за кариерно израстване на преподавателите, съгласно разпоредбите на ЗРАС в Република България, обвързана с диференцирано заплащане на труда. Като резултат ще се издаде Наръчник за
кариерното развитие на преподавателите в Тракийски университет.

5. Информираност и публичност на извършваните дейности

Информиране на обществеността за безвъзмездната финансова помощ, осигурявана от Европейския социален фонд по ОП РЧР. Популяризиране на целите, дейностите и постигнатите резултати от изпълнението на проекта.