top
logo
Български (България)English (United Kingdom)

Кой е онлайн

We have 60 guests online

Guarded by Plagiarisma.Net


Home Postgraduate and Professional Qualification

ЦПО И КВАЛИФИКАЦИЯ
There are no translations available.

 

Факултет "Техника и технологии" - ЯМБОЛ ВИ ПРЕДЛАГА ВЪЗМОЖНОСТИ

ДА ПОВИШИТЕ СВОЯТА КВАЛИФИКАЦИЯ! 

Важно за инструкторите от цялата страна!

Факултет „Техника и технологии” гр. Ямбол
от структурата на  Тракийски университет - Стара Загора провежда Периодично обучение на преподаватели за подготовка на водачи на МПС по чл.152, ал. 20 от ЗДвП. Курсовете се организират в дните петък, събота и неделя в гр. Ямбол или по места в  съответния град  след предварително договаряне с учебните центрове. Обучението се извършва по учебна документация, утвърдена със Заповед № РД09 – 1224/29.08.2011г. на Министъра на МОМН и съгласувана с Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” към Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията. 
 
Факултет "Техника и технологии" – Ямбол организира и провежда обучение за придобиване на:

·     
първоначална квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория В1 и категории М, В, Ттб, Ттм и Ткт;
·      допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегории С1, С1+ Е, D1, D1 + E и категории В+ Е, С, С + Е, D, D + Е;
·      допълнителна квалификация за провеждане на изпити на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от подкатегория А1 и категория А;
 
За контакти:
Факултет "Техника и технологии"-Ямбол
доц. д-р Диана Балабанова - ръководител; каб.110, GSM - 0887 70 86 03
Елена Стоянова - Инспектор учебна дейност за ОКС "Бакалавър" - Задочно обучение и СПК ; каб.233, тел.(046) 66-91-49

  

     На завършилите обучението се издава СВИДЕТЕЛСТВО или УДОСТОВЕРЕНИЕ, в зависимост от проведения курс.

Следдипломна квалификация

- Професионална квалификация "Инструктор за обучение на водачи на МПС"

- Професионална квалификация "Учител"


Професионално обучение в ЦПО
 – по 29 специалности

Компютърни курсове

Специализации

Технология и организация на автотранспорта

Безопасност на движението

Периодично обучение на Инструктори за обучение на водачи на МПС

Периодично обучение на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Периодично обучение на служителите (монтьорите) на климатични инсталации в някои превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове


Педагогически специализации


Диагностично-консултативна дейност
 


За контакти:
Факултет "Техника и технологии"-Ямбол

доц. д-р Диана Балабанова - ръководител; каб.110, GSM - 0887 70 86 03
Елена Стоянова - инспектор учебна дейност за ОКС "Бакалавър" - Задочно обучение и СПК; каб.233, тел.(046) 66-91-49

 


СЛЕДДИПЛОМНА И ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

 

ИЗИСКВАНИЯ

КЪМ КАНДИДАТА ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО
ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ
 
„Инструктор за обучение на водачи на МПС"
 
  • Да има  Образователно-квалификационна степен: Специалист* /полувисше образование/, Професионален бакалавър*,  Бакалавър  или  Магистър.

  • Да притежава правоспособност за управление на МПС  кат. „С” /или по – висока/

  • Да не е наказван с „лишаване от право да управлява МПС” или да са изминали най - малко 3 години от налагане на наказанието.

  • Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер.

 

           НЕОБХОДИМИ  ДОКУМЕНТИ  ЗА ЗАПИСВАНЕ:

    

1.     Копие на дипломата за завършено образование, на лична карта и на свидетелство за правоспособност /оригиналите се носят за сверяване, след което се връщат/.

2.     Актуално свидетелство за съдимост.

3.     Медицинско свидетелство за работа, което да удостоверява, че е годен да упражнява професията „Инструктор за обучение на водачи на МПС” със заверка от психиатричен кабинет.

4.     При  записване за  курса се заплаща първа вноска от 300лв.  в касата на Факултет „Техника и технологии” – Ямбол или по банковата сметка на факултета.

            Срок за обучение – два семестъра ( 1 уч.година), пълна такса за целия срок  – 1509лв. (разрешено е на 4-5 вноски).

За контакти:

 доц. д-р Диана Балабанова - ръководител; каб.110, GSM - 0887 70 86 03

 Елена Стоянова - инспектор учебна дейност за ОКС "Бакалавър" - Задочно обучение и СДК и ЦПО; тел. 046 / 66-91-49 

                                              


Професионална квалификация „УЧИТЕЛ”

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.      Диплома за завършена образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър или магистър – оригинал и ксерокопие

2.     Ксерокопие на лична карта

3.      До­ку­мент от ло­го­пед, удос­то­ве­ря­ващ, че ли­це­то ня­ма ези­ко­во-го­вор­ни от­к­ло­не­ния

Изучават се 10 учебни дисциплини

Форма на обучение задочна

Срок на обучение 12 месеца (два семестъра)

Сертифициране на обучението. Завършилите получават Свидетелство за професионална квалификация “Учител” от Тракийски университет – Стара Загора и имат право да преподават теория и/или практика според дипломата си за висше образование.


ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ (ЦПО)

 

при ФТТ – Ямбол притежава Лицензи  за 29 специалности


Наименование на специалността
Срок на обучение
1.                 
Моден дизайн
9 месеца
2.                 
Продавач-консултант
6 месеца
3.                 
Оперативно счетоводство
9 месеца
4.                 
Бизнес-услуги
6 месеца
5.                 
Малък и среден бизнес
6 месеца
6.                 
Касиер
3 месеца
7.                 
Административно обслужване
6 месеца
8.                 
Програмно осигуряване
6 месеца
9.                 
Икономическа информатика
9 месеца
10.              
Текстообработване
3 месеца
11.              
Машини и системи с ЦПУ
9 месеца
12.              
Заваряване
3 месеца
13.              
Стругарство
3 месеца
14.              
Електрически инсталации
6 месеца
15.              
Газова техника
6 месеца
16.              
Автотранспортна техника
6 месеца
17.              
Производство на хляб и хлебни изделия
6 месеца
18.              
Производство на сладкарски изделия
6 месеца
19.              
Производство на облекло от текстил
6 месеца
20.              
Шивачество
3 месеца
21.              
Механизация на селското стопанство
6 месеца
22.              
Парково строителство и озеленяване
6 месеца
23.              
Социална работа с деца и семейства в риск
9 месеца
24.              
Социална работа с деца и възрастни с увреждания
            и хронични заболявания
9 месеца
25.              
Помощник възпитател в отглеждането и възпитанието на деца
9 месеца
26.              
Производство на кулинарни изделия
6 месеца
27.              
Обслужване на заведения в общественото хранене
6 месеца
28.              
Фризьорство
6 месеца
29.              
Козметика
6 месеца
30.              
Мотивационно обучение
краткосрочен 

Входящи условия

-   завършено средно, основно, начално образование, клас от началното образование или ограмотителен курс съгласно Държавните образователни изисквания, удостоверено с копие на диплома (свидетелство или удостоверение)

-    здравословно състояние, удостоверено с Медицинско свидетелство

Форма на обучение дневна, индивидуално или групово обучение, вечерна, съботно-неделна

Сертифициране на обучението

-  завършилите пълния курс на обучение получават Свидетелство за професионална квалификация по специалността от  Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.

   -    завършилите обучение по част от дисциплините от учебния план на специалността получават Удостоверение за професионална        квалификация за част от професия от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.
 


КОМПЮТЪРНИ КУРСОВЕ

Компютърни курсове с различна продължителност за начинаещи и напреднали:

-        Операционна среда Windows 98/2000/XP

-        Текстообработка с MS Word

-         Електронна таблица MS Excel

-         Бази от данни MS Access

-         Компютърни презентации MS Power Point

-         Internet и електронни комуникации

-         Курсове за софтуерни продукти по програма на клиентите.

 

Форма на обучение дневна, индивидуално или групово обучение, вечерна

Сертифициране на обучението - завършилите курса получават Удостоверение за допълнителна квалификация от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.


СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 

ТЕХНОЛОГИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА АВТОТРАНСПОРТА

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.      Диплома за висше образование съгласно Наредба № 37 на МТС - оригинал и копие

2.      Свидетелство за инструкторска правоспособност кат. „С” - оригинал и копие

3.      Свидетелство за управление на МПС кат. „С” - оригинал и копие

4.      Копие на лична карта

Хорариум – 30 часа

Срок за обучение - две седмици

Форма на обучение задочно, индивидуално обучение

Сертифициране на обучението - завършилите получават Удостоверение за допълнителна квалификация от Факултет "Техника и технологии"- Ямбол.

Конспект

БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.      Диплома за висше образование съгласно Наредба № 37 на МТС - оригинал и копие

2.      Свидетелство за управление на МПС кат. „В” - оригинал и копие

3.      Копие на лична карта

Хорариум 30 часа

Срок за обучение - две седмици

Форма на обучение – задочно, индивидуално обучение

Сертифициране на обучението - завършилите получават Удостоверение за допълнителна квалификация от Факултет "Техника и технологии" – Ямбол.  

Конспект
 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ на Инструктори за обучение на водачи на МПС

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.      Свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на МПС” - оригинал и копие

2.      Копие на лична карта

      Хорариум – 32 часа

      Форма на обучение – дневна, присъствена, групово обучение 

      Сертифициране на обучението - завършилите получават Удостоверение за допълнителна квалификация от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.


ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ на Председатели на изпитни комисии за придобиване на правоспособност за управление на МПС 

 

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване:

1.        Удостоверение за професионална квалификация “Провеждане на изпити на водачи на МПС” - оригинал и копие

2.        Свидетелство за професионална квалификация “Инструктор за обучение на водачи на МПС” - оригинал и копие

3.        Копие на лична карта

Хорариум 32 часа

Форма на обучение дневна, присъствена, групово обучение

  Сертифициране на обучението - завършилите получават Удостоверение за допълнителна квалификация от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.

 

ПЕРИОДИЧНО ОБУЧЕНИЕ на служителите (монтьорите)

на климатични инсталации в някои превозни средства, съдържащи флуорирани парникови газове - съгласно Приложението на Регламент (ЕО) №307/2008г.

 

УСЛОВИЯ и ДОКУМЕНТИ за кандидатстване: 

1.        Диплома за завършено средно образование - оригинал и копие

2.        Копие на лична карта

3.     2 бр. снимка – паспортен формат и документ за платена такса (за издаване на документа за правоспособност – 30 лв.), съгласно Вътрешните правила на ББКМ за издаване на документ за правоспособност

4.        Такса за обучение

Хорариум 7 часа

Форма на обучение дневна, присъствена, групово обучение

   Сертифициране на обучението

-     завършилите курса получават Удостоверение за допълнителна квалификация от Факултет "Техника и технологии" - Ямбол.

-     на база на него получават документ за правоспособност от Българска браншова камара по Машиностроене


ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

 Факултет "Техника и технологии" - Ямбол има възможност да осигури организиране и провеждане на курсове, тренинги, семинари, лекции и др. по актуални педагогически теми и проблеми в зависимост от заявеното желание на училищните институции и други потребители.

 Факултет "Техника и технологии" - Ямбол съвместно с Департамента по информация и повишаване квалификацията на учителите (ДИПКУ) към Тракийски университет - Стара Загора, предлага обучение (което ще се провежда в Ямбол, ако има група от 10 човека) за следните квалификационни форми: http://www.dipku-sz.net/

ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВНА ДЕЙНОСТ
към ФТТ – Ямбол в областта на: 

1.     Личностна диагностика

2.     Професионални интереси и ориентиране

3.     Консултации на родители и деца

4.     Консултации на учители

5.     Семейно консултиране

6.     Работа с логопед и др.

 

Имате възможност да се консултирате с високо квалифицирани специалисти. Гарантирана е поверителността на информацията. Имате възможност да направите избор на специалист за консултация:

 доц. д-р Маргарита Пехливанова

доц. д-р Иванка Шивачева

гл.ас.д-р Златоели Дучева

гл.ас. Светослава Яновска

 

>>Нагоре

 

 

 


bottom
top

Популярни

Квалификация и СДО

Студентска организация

КСК 2017-2018


bottom

Факултет "Техника и технологии" - Ямбол, ул.Граф Игнатиев №38 Copyright © 2008-2014