КАТЕДРА „МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО” Печат

 

КАТЕДРА “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО”

 

Катедра „Машинно инженерство” осигурява обучението на студентите от специалностите „Автотранспортна и земеделска техника” и „Дизайн, технологии и мениджмънт на модната индустрия” от професионално направление „Машинно инженерство”. Академичният състав на катедрата е от 20 преподаватели, от които 10 хабилитирани и 10 асистенти,от които 3 с ОНС "доктор".

 

 Ръководител на катедра „Машинно инженерство“

доц. д-р инж. Диана Балабанова

Тел. 0887 70 86 03; e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

 

Организатор на катедра: Ирина Георгиева

 

Основните научни направления, по които се работи в катедрата са:

1. Оптимално управление на земеделски тракторни агрегати;

2. Горивна икономичност на земеделските трактори;

3. Алтернативни масла и горива;

4. Машини за почвообработка, сеитба и прибиране;

5. Техническо обслужване, диагностика и ремонт на земеделска техника;

6. Мода и дизайн в облеклото;

7. Проектиране на облекло с CAD системи;

8. Конструиране и моделиране на облеклото;

9.Технология на шевното производство;

10.Топлотехника и топло снабдяване в бита и промишлеността;

11.Газо-снабдяване в бита и промишлеността;

12.Оценка на риска и техническа безопасност;
13.Възстановяеми енергийни източници;

Катедрата поддържа делови и творчески контакти със сродни институти и фирми в страната и чужбина.

С наличната материална база, информационното осигуряване на учебните дисциплини и кадровия си потенциал, катедра “МАШИННО ИНЖЕНЕРСТВО” отговаря на съвременните изисквания и провежда учебен процес на високо ниво.


Преподавани дисциплини:

Инженерна графика

Материалознание

Механика

Основи на земеделието

Съпротивление на материалите

Теория на механизмите и машините

Метрология и техническо измерване

Топлотехника

Машинни елементи

Технология на машиностроенето

Хидравлика

Автотракторни и експлоатационни материали

Двигатели с вътрешно горене

Трактори и автомобили

Машини за почвообработка, сеитба и прибиране

Ел.обзавеждане на трактора и автомобила

Диагностика и техническо обслужване на машините

Механизирани технологии в земеделието

Ремонт на автотранспортна и земеделска техника

Автоматизирани системи в транспортните средства

Техническа безопасност

Екология в транспорта

Технология и организация на транспорта

Алтернативни горива и масла

Автотехническа експертиза

Товаро-разтоварна техника и процеси в транспорта

Електро и мотокари

Екологично земеделие

Техн. на възстановяването

Първична преработка и съхранение на зърнени продукти

 

Преподавателски състав на катедра „Машинно инженерство“


проф. д-р инж. Красимира Господинова Георгиева - ДЕКАН             каб. 233      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Приложна геометрия и инженерна графика; Машинознание и машинни елементи; Селскостопански и хидромелиоративни машини; Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли); Подпластова сеитба, конструиране и експериментиране на комбинирани земеделски машини; Автоматизация на системите за диагностика на болестите по лозови насаждения; Ферментационни процеси; Системи с променлива структура; Моделиране и управление;


доц. д-р инж. Диана Райчева Балабанова - Ръководител катедра     каб. 110      CV      Публикации

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Изследване на механизми за движение на иглата на шевната машина; Шевни машини и съоръжения; Плетачество; Конструиране и моделиране на облеклото;


доц. д-р инж. Илия Гинков Илиев                                                     каб. 128      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене, трактори, автомобили, горивна икономичност 


доц. д-р инж. Станчо Колев Станчев – Ръководител СДО и ЦПО      каб. 130      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Автотранспортна техника и технически експертизи


доц. д-р инж. Митко Стоянов Димитров                                            каб. 126      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Двигатели с вътрешно горене; Автомобилни експлоатационни материали; Ремонт и диагностика на автомобилите 


доц. д-р инж. Галя Георгиева Долапчиева                                        каб. 319      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Конструиране и технология на облеклото; Проектиране на технологични линии;


доц. д-р Златинка Иванова Казлачева                                                                 каб. 310      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. -bg

Област на научни интереси: Моден дизайн; Конструиране и моделиране на облеклото - усъвършенстване на методиките за конструиране; CAD дизайн;


доц. д-р Виолетка Вътева Вътева                                                     каб. 327      CV      Публикации

email:

Област на научни интереси:


доц. д-р инж. Красимир Михайлов Трендафилов                               каб. 130      CV      Публикации

email:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Земеделски машини; Експлоатация на земеделската техника; Аграрно инженерство;


доц. д-р инж. Румен Анчев Русев                                                     каб. 110      CV      Публикации

e-mail:

Област на научни интереси:  Анализ и синтез на механизми за текстилни машини;Конструиране на нестандартни машини;

Робототехника;Роботизация на производствени процеси;Промишлена електроника;


ас. инж. Георги Стоянов Георгиев                                                     каб. 130      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Безопасност на движението


ас. инж. Катя Георгиева Бюзюкева                                                   каб. 319        CV      Публикации

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Технология на облеклото


гл. ас. д-р инж. Петър Петров Казаков                                              каб. 125      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: ДВГ; Горива и масла;


ас. Светослава Яновска                                                                   каб. 320      CV      Публикации

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

Област на научни интереси: Педагогика и Психология 


ас. д-р инж.Красимир Георгиев Георгиев                                          каб. 128      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.  

Област на научни интереси: Технически науки; Безопасност на движението; Организация на движението 


ас. инж. Жулиета Георгиева Илиева                                                 каб. 319      CV      Публикации

e-mail:

Област на научни интереси:  


ас. д-р инж. Невенка Радева Иванова                                              каб. 110      CV      Публикации

e-mail: 

Област на научни интереси: 


ас. инж. Георги Колев Георгиев                                                                              каб. 225      CV      Публикации

e-mail:  Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Метрология; Безконтактни измервания; Фотограметрия;


ас. инж. Петя Динева                                                                                                 каб. 319      CV      Публикации

e-mail:

Област на научни интереси:


ас. инж. Драгомир Маринов Драгоев                                                                    каб. 327      CV      Публикации

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Област на научни интереси: Експлоатация и ремонт на автомобили, трактори и земеделска техника; Обучение на водачи на МПС; Диагностика на транспортна и земеделска техника;


 

Последно променен на Събота, 12 Март 2016 15:35